lunes, 1 de diciembre de 2014

LUNES POR LA MAÑANA después de un fin de semana muy lluvioso.

El amanecer sonríe entre las nubes
después de tanto llanto.
El sol reclama un hueco
entre algodones negros.

Dormidos en los trenes
volvemos al trabajo.
El llanto va por dentro.
Y yo, ¿por qué sonrío?
Me gusta mi trabajo.

lunes, 10 de noviembre de 2014

UN NOU PAÍS, SÍ! (Dmp 1/14-15)

Vull col·laborar en construir un món nou,
una nova societat més justa
on l'honestedat i l’honradesa siguin tan habituals
que els corruptes facin el ridícul,
on la justícia sigui cega de debò
i no faci accepció de persones;
on la milícia sigui un servei
en defensa de la pau i la justícia.

Vull construir un món nou
on no hi hagi tanques ni filats,
on marxar a d’altres terres
sigui un plaer i no una necessitat,
on els immigrants siguin tractats amb dignitat,
com a iguals,
i no tancats en centres que es diuen d’acollida
però són de reclusió.

Vull construir una societat
on la riquesa estigui repartida amb equitat,
on els impostos es puguin pagar de grat
perquè el seu destí és transparent, honest i just,
perquè les regions més riques col·laboren
joiosament
en el desenvolupament de les més pobres.

Vull construir una nova societat
on l'habitatge sigui un dret i no un privilegi,
un país on les presons rehabilitin de debò.
Una societat en què el treball
sigui un dret assolit per tothom
i no un privilegi,
sigui una activitat que ajuda a créixer
i no una explotació, un esclavatge del segle XXI;
on el treball sigui un servei a la societat
i no només la manera de sobreviure.

Vull construir un món on la tolerància
sigui l’aire que es respira,
on el respecte sigui tan habitual
que el perdó resulti extraordinari per innecessari.

Vull derrocar tots els murs que ens separen.
Vull construir un nou país, sí!
Però no entenc que la manera de fer-ho
sigui aixecant una nova frontera.

UN PAÍS NUEVO, ¡SÍ! (Dmp 1/14-15)

Quiero colaborar en construir un mundo nuevo,
una nueva sociedad más justa
donde la honestidad y la honradez sean tan habituales
que los corruptos hagan el ridículo;
donde la justicia sea ciega de verdad
y no haga acepción de personas;
donde la milicia sea un servicio
en defensa de la paz y la justicia.

Quiero construir un mundo nuevo
donde no haya vallas ni alambradas,
donde marchar a otras tierras
sea un placer y no una necesidad,
donde los inmigrantes sean tratados con dignidad,
como iguales,
y no encerrados en centros que se dicen de acogida
pero son de reclusión.

Quiero construir una sociedad
donde la riqueza esté repartida con equidad,
donde los impuestos se puedan pagar con gusto
porque su destino es transparente, honesto y justo,
porque las regiones más ricas colaboran
gozosamente
en el desarrollo de las más pobres.

Quiero construir una nueva sociedad
donde la vivienda sea un derecho y no un privilegio,
un país donde las cárceles rehabiliten de verdad.
Una sociedad en la que el trabajo
sea un derecho logrado por todos
y no un privilegio,
sea una actividad que ayuda a crecer
y no una explotación, una esclavitud del siglo XXI;
donde el trabajo sea un servicio a la sociedad
y no sólo la manera de sobrevivir.

Quiero construir un mundo donde la tolerancia
sea el aire que se respira,
donde el respeto sea tan habitual
que el perdón resulte extraordinario por innecesario.

Quiero derribar todos los muros que nos separan.
Quiero construir un nuevo país, ¡sí!
Pero no entiendo que la manera de hacerlo
sea levantando una nueva frontera.